O Firmie PDF Print E-mail
There are no translations available

Mi?o nam powita? Pa?stwa na stronie internetowej firmy CO.INVEST.

Jeste?my dynamicznie rozwijaj?c? si? firm? dzia?aj?c? na rynku us?ug finansowych. Zajmujemy si? g?ównie po?rednictwem kredytowym jak równie? us?ugami z zakresu obrotu nieruchomo?ciami.

Oferowane us?ugi:

- sprzeda? nieruchomo?ci,

- kupno nieruchomo?ci,

- najem nieruchomo?ci,

- kredyty gotówkowe i hipoteczne,

- us?ugi z zakresu t?umacze? pisemnych z angielskiego na polski
i z polskiego na angielski.

Naszym zadaniem jest pomoc Pa?stwu we wszystkich etapach zwi?zanych z inwestowaniem na rynku nieruchomo?ci, pocz?wszy od wyszukania odpowiedniej dla Pa?stwa nieruchomo?ci, poprzez wybranie odpowiedniego ?ród?a finansowania inwestycji, po za?atwienie formalno?ci zwi?zanych z przeniesieniem w?asno?ci.

Us?ugi po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami wykonywane s? przez licencjonowanych po?redników.

Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji.

Oferujemy Pa?stwu kompleksow? obs?ug? transakcji, wspó?pracujemy z rzeczoznawcami maj?tkowymi w zakresie wyceny nieruchomo?ci,z bankami w zakresie finansowania zakupu wybranych przez Pa?stwa nieruchomo?ci oraz kancelariami notarialnymi.

Pragniemy aby szacunek okazywany klientowi, staranno?? oraz respektowanie zasad uczciwej konkurencji by?y naszymi wyró?nikami na rynku finansowym i pomog?y ukszta?towa? nasz wizerunek jako wiarygodnego i rzetelnego partnera. Kompetencja i fachowo?? to cechy, które charakteryzuj? firm? CO.INVEST. ?wiadczy? o tym mo?e wielu zadowolonych klientów polecaj?cych nasze us?ugi, jak równie? ich listy referencyjne wystawione dla naszej firmy.

Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z nasz? aktualn? ofert?.

Jeste?my przekonani, ?e w?ród naszych propozycji znajd? Pa?stwo tak?, która spe?ni Pa?stwa oczekiwania.

 Nasze Referencje

 ImageImageImage

 

 

 

Linki: