O Firmie PDF Drukuj E-mail

Mi?o nam powita? Pa?stwa na stronie internetowej firmy CO.INVEST.

Jeste?my dynamicznie rozwijaj?c? si? firm? dzia?aj?c? na rynku us?ug finansowych. Zajmujemy si? g?ównie po?rednictwem kredytowym jak równie? us?ugami z zakresu obrotu nieruchomo?ciami.

Oferowane us?ugi:

- sprzeda? nieruchomo?ci,

- kupno nieruchomo?ci,

- najem nieruchomo?ci,

- kredyty gotówkowe i hipoteczne,

- us?ugi z zakresu t?umacze? pisemnych z angielskiego na polski
i z polskiego na angielski.

Naszym zadaniem jest pomoc Pa?stwu we wszystkich etapach zwi?zanych z inwestowaniem na rynku nieruchomo?ci, pocz?wszy od wyszukania odpowiedniej dla Pa?stwa nieruchomo?ci, poprzez wybranie odpowiedniego ?ród?a finansowania inwestycji, po za?atwienie formalno?ci zwi?zanych z przeniesieniem w?asno?ci.

Us?ugi po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami wykonywane s? przez licencjonowanych po?redników.

Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji.

Oferujemy Pa?stwu kompleksow? obs?ug? transakcji, wspó?pracujemy z rzeczoznawcami maj?tkowymi w zakresie wyceny nieruchomo?ci,z bankami w zakresie finansowania zakupu wybranych przez Pa?stwa nieruchomo?ci oraz kancelariami notarialnymi.

Pragniemy aby szacunek okazywany klientowi, staranno?? oraz respektowanie zasad uczciwej konkurencji by?y naszymi wyró?nikami na rynku finansowym i pomog?y ukszta?towa? nasz wizerunek jako wiarygodnego i rzetelnego partnera. Kompetencja i fachowo?? to cechy, które charakteryzuj? firm? CO.INVEST. ?wiadczy? o tym mo?e wielu zadowolonych klientów polecaj?cych nasze us?ugi, jak równie? ich listy referencyjne wystawione dla naszej firmy.

Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z nasz? aktualn? ofert?.

Jeste?my przekonani, ?e w?ród naszych propozycji znajd? Pa?stwo tak?, która spe?ni Pa?stwa oczekiwania.

 Nasze Referencje

 ImageImageImage

 

 

 

Linki: