Inne Us?ugi PDF Drukuj E-mail

Kredyty

Firma CO.INVEST dzia?aj?c na rynku finansowym zajmuje si? po?rednictwem kredytowym .

Koncentruje si? g?ównie na kredytach hipotecznych ze wzgl?du na na potrzeby rynku nieruchomo?ci.

W dziedzinie kredytów wspó?pracujemy z wieloma znacz?cymi bankami oraz instytucjami finansowymi posiadaj?cymi atrakcyjna ofert? kredytow? na rynku.

W?ród nich mo?emy wymieni?:

  • - ING Bank ?l?ski,

  • - CitiFinancial,

  • - Getinbank,

  • - Dom Bank,

  • -oraz inne.

T?umaczenia

Oferujemy us?ugi z zakresu t?umacze? pisemnych (z angielskiego na polski i z polskiego na angielski):

- t?umaczenia korespondencji handlowej,

- t?umaczenia tekstów biznesowych i umów,

- t?umaczenia artyku?ów naukowych z ró?nych dziedzin,

- t?umaczenia stron internetowych.

 

We offer general and specialist translations relating to various fields (English to Polish, Polish to English):

- translation of business correspondence,

- translation of business texts and agreements,

- translation of scientific papers on various topics,

- translation of web sites.